Work at Aqualectra

Inspector Health, Safety & Environment

Full-time

Apply before: 29-03-2019

De Inspector Health, Safety & Environment is verantwoordelijk voor de stimulering en inspectie van de operationele veiligheid (inclusief brandpreventie en repressieve), industriële hygiëne en milieu aspecten van het bedrijf.

Apply directly for this job

Functie-inhoud:

Ziet toe op nakoming van het HSE beleid (inclusief brandpreventie) toe in de toegewezen bedrijfssegment:

 • Neemt binnen de afgesproken kaders actief deel aan periodieke inventarisaties en evaluaties ter beheersing van risico’s op het gebied van veiligheid, brand, gezondheid en milieu;
 • Stelt aanbevelingen op ter accordering aan Head of Department HSE; volgt de voortgang van de implementatie en rapporteert hierover;
 • Voert volgens een door Head of Department HSE geaccordeerd programma reguliere inspecties uit gericht op de veiligheid, gezondheid en milieuaspecten. Controleert de naleving van beleid en procedures op deze gebieden.
 • Neemt afwijkingen waar en onderneemt gepaste maatregelen en biedt overtuigend bewijs voor verbetering, bereidt rapportages en aanbevelingen namens het management;
 • Registreert, onderzoekt en rapporteert veiligheidsincidenten en (bijna) bedrijfsongevallen, doet voorstellen voor preventieve maatregelen en ondersteunt de lijn in de uitvoering hiervan;
 • Treft als eerste respons repressieve maatregelen in noodsituaties, zoals bij een brand, ter voorkoming/beperking van persoonlijk letsel of schade aan bedrijfsinstallaties;
 • Keurt stellingbouw en stellingbouwmateriaal en ziet toe op de periodieke keuring van zwaar materieel en de goede staat van de brandpreventie- c.q. brandbestrijdingsinstallaties en –inclusief persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Leidt rampenoefeningen;
 • Initieert en/of assisteert bij het opstellen en actueel houden van HSE-voorschriften, procedures en –instructies (incl. brandpreventie). Beheert de voorraad EHBO middelen op verschillende locaties.

Ondersteunt het lijn management in de uitvoer van voorzorgsmaatregelen:

 • Adviseert en ondersteunt Lijnmanagement –gevraagd en ongevraagd- met o.a. het opstellen van jaarplannen;
 • Beheert het werkvergunningenstelsel binnen de vastgestelde kaders.

Voert taken uit die inherent aan de functie verbonden zijn. Hiervoor:

 • Voorkomt industriële ongelukken en materiele schade of verlies;
 • Voorkomt het verlies aan werkuren;
 • Verzorgt voorlichting en training aan verschillende doelgroepen en personeelsleden van Aqualectra;
 • Stelt de veiligheidsbulletin elke kwartaal op;
 • Neemt uit hoofde van de functie zitting in de HSE-commissie en neemt voor de Head of Department waar in de bedrijfshulpverleningsorganisatie en in de rampenbestrijdingsorganisatie van Aqualectra;
 • Draagt zorg voor een adequate administratie en voorziet de leiding van adequate planning- en stuurinformatie;
 • Houdt de aan-/afwezigheid en vervanging bij van in de Bedrijfshulpverlening ingedeelde medewerkers;
 • Vertegenwoordigt Aqualectra in voorkomende gevallen op het gebied van HSE.

Functie-eisen en competenties:

 • Opleiding: HBO Veiligheidskunde;
 • 3 jaar werkervaring;
 • Kennis van productie- en Distributieprocessen Aqualectra;
 • Kennis van meetprogramma’s en technieken voor trendanalyse;
 • Behandeling van gevaarlijke stoffen die gebruikt worden in Aqualectra-processen;
 • Brandpreventie- en bestrijdingstechnieken;
 • Gecertificeerd voor de keuring van stellingbouw;
 • Kwaliteitsmanagement, certificeringsprocessen en auditing;
 • Expertise/ Vakennis;
 • Initiatief/ Proactief;
 • Integriteit;
 • Overtuigingskracht en beïnvloeding;
 • Communicatie (Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Sollicitatieprocedure:

Nadere informatie omtrent deze functie is te verkrijgen bij dhr. C. Nicolina, Head of Department Health, Safety & Environment, toestel 4632186.
Kandidaten dienen binnen 10 werkdagen na het verschijnen van deze advertentie hun interesse schriftelijk kenbaar maken naar info@aqualectra.com.

Job application

Not all fields are filled in correctly
Please note: only files with a size lower than 10MB are supported